Politikalar

iş sağlığı ve güvenliği politikamız

SPP42, tüm çalışanları ve tüm paydaşları için oluşturduğu çalışma ortamının İş Sağlığı ve Güvenliği açısından yüksek olması, yaptığı ve yapacağı tüm işleri güvenli bir şekilde yapma/sürdürme politikasını benimsemiştir.
SPP42, yapısına ve büyüklüğüne uygun olarak İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili uygunluk yükümlülüklerine (yürürlükteki ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlar, diğer şartlar ve ilgili standartlar vb)uyacaktır.
Çalışanlarımızın, İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarını bilmesi, bunlara uygun davranması, gördükleri aksaklıkları gidermesi ya da giderilmesini temin etmek ve birbirlerine bu konuda örnek olmak yükümlülüğü vardır.
İş Sağlığı ve Güvenliği konusunun organizasyonun her seviyesinde ele alınıp, sürekli iyileştirip şirket politika ve çalışma prosedürlerine, işin bir parçası olarak eklenmesi ile bu durumun bir şirket kültürü olarak yerleştirilmesini hedefliyoruz.

çevre politikamız

SPP42, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için tüm faaliyet alanlarında Sürdürülebilir Kalkınma ilkelerini benimsemiştir.
Şirketimizin yapısına ve büyüklüğüne uygun olarak Çevre ile ilgili uygunluk yükümlülüklerine (yürürlükteki ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlar, diğer şartlar ve ilgili standartlar vb) uymak, Şirketimizden kaynaklanan atıkları kaynağında azaltmaya çalışmak ve mümkün olduğunca geri kazanımını sağlamak, Gelişen teknolojiyi takip edip verimliliğimizi en üst seviyede tutarak kayıpları azaltmak, Doğal kaynak kullanımını en aza indirmek, Tüm çalışanlarımızın ve ilişkide olduğumuz tüm şahıs ve şirketlerin çevre konusunda bilincini artırmak başlıca sorumluluğumuzdur.

bilgi güvenliği politikamız

Bilgi Güvenliği Politikası
SPP42, kanuna, yasal, düzenleyici, ya da sözleşmeye tabi yükümlülüklere, iç ve dış tarafların her türlü bilgi güvenliği gereksinimlerine ilişkin sorumluluklarını yerine getirebilmek amacıyla; Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ni; uluslararası bir standart olan ISO 27001:2013'ü referans alarak kurma ve sürekli iyileştirerek sürdürme politikasını benimsemiştir. Bilgi güvenliği politikamız;

  • İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı SPP42’nin bilgi varlıklarını korumayı,
  • Bilginin erişilebilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı,
  • Firmamızın ve paydaşlarımızın bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişim sağlamayı,
  • İş sürekliliğini sağlamayı,
  • Bilgi teknolojileri alanında meydana gelen gelişme ve düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla dinamik bir yapı oluşturmayı,
  • Tabi olduğumuz sektörel düzenlemeler ve yasal mevzuat gerekliliklerini yerine getirmeyi, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamayı,
  • Bilgi güvenliğini sağlamak için gerekli teknolojik önlemleri almayı,
  • İş sürekliliği ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetebilmeleri amacıyla çalışanlarımıza ilgili eğitimleri vermeyi,
  • Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin, ISO 27001:2017 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi ve belgelendirilmesini
taahhüt eder.
Bu politika sonucunda;
Bilgi güvenliğini etkin biçimde yöneterek bilgi güvenliği kaynaklı yaşanabilecek zararları asgariye indirmek, Bilgi güvenliği ihlal olayı yaşama ihtimalini düşürmek, yaşanması durumunda koordineli biçimde yanıt verebilmek, Kritik iş süreçlerinde yaşanabilecek kesintilerin önüne geçmek, geçilemediği durumda hedeflenen kurtarma süresi içerisinde tekrar çalışabilir hale gelmek, Tüm iş süreçlerinin birbiri ile entegre, uyumlu ve dengeli olmasını sağlamak, Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve üçüncü taraflar (iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler) ile yapılan sözleşmelere uymak, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında müşterilerimizin bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak, Çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve kamuoyu nezdindeki itibar ve marka değerimizin korunması, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'nin sürekli iyileştirilmesini sağlamaktır.
Tüm personel, Bilgi Güvenliği Politikasına uymak zorundadır. Bilgi Güvenliği Politikası ihlalleri aynı zamanda etik kural ihlalidir ve disiplin cezası sonucunu doğurabilir. Gerek gözetim, gerek denetim, gerekse ihbar sonucu tespit edilen Bilgi Güvenliği Politikası ihlalleri istihdama son verilmesine kadar gidebilecek disiplin cezaları ile sonuçlanabilir.

iş sürekliliği politikamız

SPP42, uluslararası iyi uygulamalar, standartlar ve yasal düzenlemeler doğrultusunda insan odaklı, sürekli iyileştirmeyi benimseyen kurumsal süreklilik kültürüne sahip, ulusal ve uluslararası piyasalarda hizmet sürekliliğine güvenilen bir kurum olmak hedefini benimsemiştir. Kendi kontrolü dışında oluşabilecek olaylarda, faaliyetlerinin hiç etkilenmeden veya en az etki ile sürdürülmesi konusunda dayanıklılığını arttırıp, beklenmedik bir olay gerçekleşmesi durumunda faaliyetlerinin tekrar sürdürülmesi için risk analizi ve haberleşmeye büyük önem verir, bu şekilde kendisini sürekli hazır tutar ve bu kapsamdaki çalışmaları, oluşturduğu İş Sürekliliği politikası çerçevesinde yürütür. Herhangi bir acil durum halinde, SPP42 çalışanları ile şirket içerisinde bulunan anlaşmalı firma çalışanları ve ziyaretçilerin sağlığı ve can güvenliği birincil önceliklidir. İnsanların sağlığı ve güvenliği sağlandıktan sonra kritik işlemlerin yeniden başlatılması için çalışmalar sürdürülür.

değerlerimiz, misyonumuz, vizyonumuz

DEĞERLERİMİZ
SPP42, beraberinde taşıdığı değerleri ve kültürü ile hem kendi bünyesinde çalışan personeline hem de çevresinde iletişim içinde olduğu kişilere fayda sağlamayı hedeflemektedir. Şirket olarak, her müşterimizin başarısında bir pay sahibi olmak amacındayız, çünkü bizler biliyoruz ki; ancak kollektif başarı, toplumları daha yüksek seviyelere çıkartacaktır. Bir takım oyuncusu olarak sadece kendi başarısının yeterli olmayacağının farkında olan SPP42, müşterilerinin de başarılarını daha ileri seviyelere gelmesi için onlarla çaba sarf etmektedir. SPP42, hem kendisine hem de çevresine değer katacak yenilikler için devamlı çalışmakta kendi iş kolunda sürekli yenilenme ve iyileşme politikası taşımaktadır.
MİSYONUMUZ
Bilgi teknolojileri alanında müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak ve verimliliklerini maksimize etmek hedefi ile kollektif başarıyı yakalamak; Kariyer fırsatlarına açık, gerekli alanlarda son teknolojiyi uygulayan, güven duyulan ve itibarı yükse,k sektöründeki yasal düzenlemelere ve yükümlülüklerine uyan bir kurum olmak.
VİZYONUMUZ
Global IT sektörüne yön veren, geleceğin dünyasını şekillendiren teknoloji mimarlarından olmaktır.

kalite politikamız

SPP42 olarak; sürekli değişen ve ilerleyen dünya koşullarının gerektirdiği kalite şartlarına uyum sağlayan Yazılım Geliştirme Programlama, Veri Analizi, Cihazlar Arası Etkileşim, Donanım, Kurulumu İşletilmesi, Danışmanlığı, Eğitimi ve Satış Hizmetleri, müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun seviyede üreterek, Sürekli müşteri memnuniyetini sağlamaktır. Ürünlerimizin en ekonomik ve rekabet edilebilir şekilde üretiminde; Kalite sistemimiz ve çalışanlarımız temeli oluşturmaktadır.

kalite yönetim politikamız

Bilgi Teknolojileri alanında daha iyi rekabet edebilmek ve daha kaliteli, verimli ve hatasız hizmet sağlamak, müşteri şartlarını tam ve doğru anlayarak memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak, yasal ve mevzuat şartlarına uymak, daima sorumlu, dürüst, ilkeli, bir anlayışla çağın koşullarına uygun ve teknolojiden yararlanarak kalıcı hizmetler sunarak adı kalite ile özdeşleşen ve sistemini sürekli iyileştiren bir kuruluş olmak şirketimizin temel politikasıdır.

Image
logo